Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เตรียมพร้อมสู่อาเซียน รุ่น 1

วันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2557 เวลา 14:50 น.
ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 2 อาคาร 14

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ภาษา จัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง "การอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 5 เม.ย. 2557 ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 2 อาคาร 14 โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 25 เม.ย. 2557 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. - 2 พ.ค. 2557 และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 - 23 พ.ค. 2557 ท่านใดสนใจร่วมอบรมติดต่อสอบถามได้ที่ ผศ.ดร.ดาเรส นฤมล โทร.089-6402555 และดร.สนั่น กัลปา โทร.089-2722479
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ภาษา จัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง "การอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 5 เม.ย. 2557 ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 2 อาคาร 14 โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 25 เม.ย. 2557 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. - 2 พ.ค. 2557 และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 - 23 พ.ค. 2557 ท่านใดสนใจร่วมอบรมติดต่อสอบถามได้ที่ ผศ.ดร.ดาเรส นฤมล โทร.089-6402555 และดร.สนั่น กัลปา โทร.089-2722479

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2557 เวลา 14:50 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 2 อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23