Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการ การพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:41 น.
ห้องปฏิบัติ Computer Training ๑ ชั้น ๒ อาคารเฉลิม พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร ๑๕)

    ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๕-๗ มีนาคม ๒๕๕๗ (เรื่องการสร้างบทเรียนออนไลน์ ) ณ ห้องปฏิบัติ Computer Training ๑ ชั้น ๒ อาคารเฉลิม พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร ๑๕)
ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๕-๗ มีนาคม ๒๕๕๗ (เรื่องการสร้างบทเรียนออนไลน์ ) ณ ห้องปฏิบัติ Computer Training ๑ ชั้น ๒ อาคารเฉลิม พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร ๑๕)

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:41 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องปฏิบัติ Computer Training ๑ ชั้น ๒ อาคารเฉลิม พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร ๑๕)

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23