Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

น.ศ.ชมรม B.Tech บันทึกเทปรายการคิดล้ำทำได้ ช่อง 9

วันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:37 น.
โรงเรียนเขากะลาวิทยา อำเภอพยุหะคีรี จังวัดนครสวรรค์

    นักศึกษาชมรม B.Tech สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ แสดงจิตอาสา ออกค่ายพัฒนาสังคมและชุมชน โดยไปสร้างและพัฒนาห้องน้ำ รวมถึงปรับภูมิทัศน์ ให้กับโรงเรียนเขากะลาวิทยา อำเภอพยุหะคีรี จังวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 22-23 ก.พ. 2557 โดยมีทีมงานอาจารย์ให้การดูแลและมอบงบประมาณสนับสนุนให้ดำเนินการ ทีมงานรายการ "คิดล้ำทำได้ ช่อง 9 มาถ่ายทำรายการ โดยเครื่องพ่นยาขนาดเล็ก นวัตกรรมของสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมรายการเพื่อนำไปออกอากาศในรายการ เดือนมีนาคม โดยมีทีมงานอาจารย์สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ หัวหน้าสาขาวิชา ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ อาจารย์เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล อาจารย์ชัญญพัฒน์ จารุวัชรเศรษฐและอาจารย์ภูริช ยิ้มละมัย ประสานงาน ดูแล และร่วมถ่ายทำพร้อมกับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. ที่มา : http://ait.nsru.ac.th/activityDatail.php?qid=50
นักศึกษาชมรม B.Tech สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ แสดงจิตอาสา ออกค่ายพัฒนาสังคมและชุมชน โดยไปสร้างและพัฒนาห้องน้ำ รวมถึงปรับภูมิทัศน์ ให้กับโรงเรียนเขากะลาวิทยา อำเภอพยุหะคีรี จังวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 22-23 ก.พ. 2557 โดยมีทีมงานอาจารย์ให้การดูแลและมอบงบประมาณสนับสนุนให้ดำเนินการ ทีมงานรายการ "คิดล้ำทำได้ ช่อง 9 มาถ่ายทำรายการ โดยเครื่องพ่นยาขนาดเล็ก นวัตกรรมของสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมรายการเพื่อนำไปออกอากาศในรายการ เดือนมีนาคม โดยมีทีมงานอาจารย์สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ หัวหน้าสาขาวิชา ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ อาจารย์เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล อาจารย์ชัญญพัฒน์ จารุวัชรเศรษฐและอาจารย์ภูริช ยิ้มละมัย ประสานงาน ดูแล และร่วมถ่ายทำพร้อมกับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. ที่มา : http://ait.nsru.ac.th/activityDatail.php?qid=50

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:37 น.

สถานที่จัดงาน
โรงเรียนเขากะลาวิทยา อำเภอพยุหะคีรี จังวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23