Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2556

วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2557 เวลา 14:37 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 31 มีนาคม 2557 รศ.ดร.ธานี เกสทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 "ความทรงจำ...รั้วเขียวเหลือง" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้กล่าวแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตทุกคนที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 และได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และนักศึกษาที่ช่วยงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ จากนั้นเป็นการเสวนาศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ ได้มาพูดคุยถึงประสบการณ์ตั้งแต่เป็นนักศึกษาในรัวมหาวิทยาลัย เทคนิคการสัมภาษณ์งาน ข้อคิด คติ แนวทางในการทำงาน หลักการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายและให้ประสบความสำเร็จ ดำเนินรายการโดยคุณอภิชาติ จุมพล นักประชาสัมพันธ์ และคุณอิฐ แย้มยิ้ม นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้แทนศิษย์เก่าของแต่ละคณะ รวม 5 ท่าน ได้แก่ 1. คุณนรุตม์ จ้อยแพง ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ตำแหน่งปัจจุบัน วิทยากร (อบรมมณฑล) บริษัทปัญญธาราจำกัด 2. คุณวุฒิชัย มั่นเมือง ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งปัจจุบัน Account Manager (Commercial) บริษัทชุนบ๊อกจำกัด 3. ว่าที่ร้อยตรี เอกลักษณ์ นาคพ่วง ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 4. คุณวิชัยวิศน์ นาวีพัฒนา ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าของธุรกิจบริษัทเมริท กราฟฟิค จำกัด และโรงงานผลิตแผ่นเมทัลชีท 5. คุณทรายทอง อุดมสารี่ ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ ปัจจุบันรับราชการครูโรงเรียนตะคร้อพิทยา อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีบริษัทห้างร้านสถานประกอบการต่างๆ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ได้มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับตำแหน่งงานต่างๆ ให้ว่าที่บัณฑิตได้เลือกสมัครตามคุณวุฒิของแต่ละคนด้วย
วันที่ 31 มีนาคม 2557 รศ.ดร.ธานี เกสทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 "ความทรงจำ...รั้วเขียวเหลือง" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้กล่าวแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตทุกคนที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 และได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และนักศึกษาที่ช่วยงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ จากนั้นเป็นการเสวนาศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ ได้มาพูดคุยถึงประสบการณ์ตั้งแต่เป็นนักศึกษาในรัวมหาวิทยาลัย เทคนิคการสัมภาษณ์งาน ข้อคิด คติ แนวทางในการทำงาน หลักการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายและให้ประสบความสำเร็จ ดำเนินรายการโดยคุณอภิชาติ จุมพล นักประชาสัมพันธ์ และคุณอิฐ แย้มยิ้ม นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้แทนศิษย์เก่าของแต่ละคณะ รวม 5 ท่าน ได้แก่ 1. คุณนรุตม์ จ้อยแพง ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ตำแหน่งปัจจุบัน วิทยากร (อบรมมณฑล) บริษัทปัญญธาราจำกัด 2. คุณวุฒิชัย มั่นเมือง ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งปัจจุบัน Account Manager (Commercial) บริษัทชุนบ๊อกจำกัด 3. ว่าที่ร้อยตรี เอกลักษณ์ นาคพ่วง ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 4. คุณวิชัยวิศน์ นาวีพัฒนา ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าของธุรกิจบริษัทเมริท กราฟฟิค จำกัด และโรงงานผลิตแผ่นเมทัลชีท 5. คุณทรายทอง อุดมสารี่ ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ ปัจจุบันรับราชการครูโรงเรียนตะคร้อพิทยา อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีบริษัทห้างร้านสถานประกอบการต่างๆ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ได้มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับตำแหน่งงานต่างๆ ให้ว่าที่บัณฑิตได้เลือกสมัครตามคุณวุฒิของแต่ละคนด้วย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2557 เวลา 14:37 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23