Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2557

วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:33 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 27 มีนาคม 2557 ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2557 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้แจ้งต่อที่ประชุม เรื่องคุณทรงสรรค์ นิลกำแหง ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ที่เป็นบุตรชาวนา แต่ไม่มีเงินในการชำระค่าเทอม ได้แก่ นางสาวอุษา จันทร์ทอง นายอุเทน แป้งนวลดี นายธนชัย ขุนแก้ว และนายอาทิตย์ แซ่มัว ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณในความเมตตาของคุณทรงสรรค์ มา ณ โอกาสนี้ จากนั้นเป็นการประชุมตามวาระต่างๆ อาทิ การพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2557 และครั้งที่ 4/2557 มติที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งนายเฉลิมเกียรติ ปรัชญาพันธ์ ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2556-2558 การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย เงินเดือนค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... การพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2557-2561 การพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557 และการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ โดยผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ทางงานประชาสัมพันธ์จะดำเนินการเผยแพร่ให้ทราบต่อไป
วันที่ 27 มีนาคม 2557 ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2557 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้แจ้งต่อที่ประชุม เรื่องคุณทรงสรรค์ นิลกำแหง ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ที่เป็นบุตรชาวนา แต่ไม่มีเงินในการชำระค่าเทอม ได้แก่ นางสาวอุษา จันทร์ทอง นายอุเทน แป้งนวลดี นายธนชัย ขุนแก้ว และนายอาทิตย์ แซ่มัว ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณในความเมตตาของคุณทรงสรรค์ มา ณ โอกาสนี้ จากนั้นเป็นการประชุมตามวาระต่างๆ อาทิ การพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2557 และครั้งที่ 4/2557 มติที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งนายเฉลิมเกียรติ ปรัชญาพันธ์ ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2556-2558 การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย เงินเดือนค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... การพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2557-2561 การพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557 และการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ โดยผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ทางงานประชาสัมพันธ์จะดำเนินการเผยแพร่ให้ทราบต่อไป

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:33 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23