Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สนอ.จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีระบบ

วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:26 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

    สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีระบบ ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ซึ่งเป็นนโยบายการบริหารงานของ ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ที่จะให้บุคลากรงานอาคารสถานที่ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้มีทักษะความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ วันแรกของการอบรม หัวข้อ "ศึกษาวิธีการตกแต่งสถานที่ด้วยการผูกผ้าและจับจีบผ้า" วิทยากรโดย อาจารย์ชัชยา พ่วงเชย หัวหน้าคณะปฏิบัติงานตกแต่งสถานที่และจัดทำพระกระยาหารถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดตาก พร้อมด้วยอาจารย์สุทธิรัตน์ โมราราย และอาจารย์รุ่งฤดี ยุทธศาสตร์ อาจารย์แผนกคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มีบุคลากรแม่บ้านประจำอาคารในมหาวิทยาลัยฯ และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการอบรมกว่า 80 คน วันที่สอง เป็นการอบรมหัวข้อ "ทักษะในการรักษาความปลอดภัยของ รปภ." วิทยากรโดย พันตำรวจโท มาโนชญ์ สวนดอกไม้ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีระบบ ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ซึ่งเป็นนโยบายการบริหารงานของ ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ที่จะให้บุคลากรงานอาคารสถานที่ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้มีทักษะความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ วันแรกของการอบรม หัวข้อ "ศึกษาวิธีการตกแต่งสถานที่ด้วยการผูกผ้าและจับจีบผ้า" วิทยากรโดย อาจารย์ชัชยา พ่วงเชย หัวหน้าคณะปฏิบัติงานตกแต่งสถานที่และจัดทำพระกระยาหารถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดตาก พร้อมด้วยอาจารย์สุทธิรัตน์ โมราราย และอาจารย์รุ่งฤดี ยุทธศาสตร์ อาจารย์แผนกคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มีบุคลากรแม่บ้านประจำอาคารในมหาวิทยาลัยฯ และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการอบรมกว่า 80 คน วันที่สอง เป็นการอบรมหัวข้อ "ทักษะในการรักษาความปลอดภัยของ รปภ." วิทยากรโดย พันตำรวจโท มาโนชญ์ สวนดอกไม้ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:26 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23