Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557

วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 14:18 น.
บริเวณหน้าอาคาร 5

    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 กองพัฒนานักศึกษา จัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ บริเวณหน้าอาคาร 5 ผู้สมัครรับการเลิอกตั้งในครั้งนี้ ได้แก่ หมายเลข 1 นายอาทิตย์ น้ำพุ พรรคพะยอมพัฒนา หมายเลข 2 นางสาวชลิตตา เศวตมาลานนท์ พรรคสปีริต ออฟ เอ็นเอสอาร์ยู โดยมีการลงคะแนนเลือกตั้งระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. มีนักศึกษามาใช้สิทธื์เลือกตั้งเป็นจำนวนมาก โดยผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ คือ หมายเลข 1 นายอาทิตย์ น้ำพุ (พรรคพะยอมพัฒนา) ได้คะแนนเสียง 3,483 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 47.09 หมายเลข 2 นางสาวชลิตตา เศวตมาลานนท์ (พรรคสปีริต ออฟ เอ็นเอสอาร์ยู) ได้คะแนนเสียง 1,881 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 25.43 บัตรเสีย จำนวน 198 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 2.68 ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,835 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 24.81 นายอาทิตย์ น้ำพุ จากพรรคพะยอมพัฒนา ได้รับคะแนนเสียงมาเป็นอันดับ โดยจะมีประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 กองพัฒนานักศึกษา จัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ บริเวณหน้าอาคาร 5 ผู้สมัครรับการเลิอกตั้งในครั้งนี้ ได้แก่ หมายเลข 1 นายอาทิตย์ น้ำพุ พรรคพะยอมพัฒนา หมายเลข 2 นางสาวชลิตตา เศวตมาลานนท์ พรรคสปีริต ออฟ เอ็นเอสอาร์ยู โดยมีการลงคะแนนเลือกตั้งระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. มีนักศึกษามาใช้สิทธื์เลือกตั้งเป็นจำนวนมาก โดยผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ คือ หมายเลข 1 นายอาทิตย์ น้ำพุ (พรรคพะยอมพัฒนา) ได้คะแนนเสียง 3,483 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 47.09 หมายเลข 2 นางสาวชลิตตา เศวตมาลานนท์ (พรรคสปีริต ออฟ เอ็นเอสอาร์ยู) ได้คะแนนเสียง 1,881 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 25.43 บัตรเสีย จำนวน 198 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 2.68 ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,835 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 24.81 นายอาทิตย์ น้ำพุ จากพรรคพะยอมพัฒนา ได้รับคะแนนเสียงมาเป็นอันดับ โดยจะมีประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 14:18 น.

สถานที่จัดงาน
บริเวณหน้าอาคาร 5

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23