Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การสัมมนา"คุณภาพการศึกษาไทย รั้งท้ายในประชาคมอาเซียนจริงหรือ ?"

วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 14:11 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

    เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดสัมมนาเรื่อง "คุณภาพการศึกษาไทย รั้งท้ายในประชาคมอาเซียนจริงหรือ ?" ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 โดยผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุขุม นวลสกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นักพูด นักวิชาการทางรัฐศาสตร์ และ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ิ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ และนักจัดรายการคุยข่าว เป็นวิทยากรบรรยาย งานนี้มีผู้สนใจจากหน่วยการทางการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดสัมมนาเรื่อง "คุณภาพการศึกษาไทย รั้งท้ายในประชาคมอาเซียนจริงหรือ ?" ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 โดยผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุขุม นวลสกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นักพูด นักวิชาการทางรัฐศาสตร์ และ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ิ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ และนักจัดรายการคุยข่าว เป็นวิทยากรบรรยาย งานนี้มีผู้สนใจจากหน่วยการทางการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 14:11 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23