Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีมอบเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:09 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มอบเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้ศุนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ ๕ บ้านไทรทองพระยาลับแล อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่มา : http://rdi.nsru.ac.th/
ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มอบเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้ศุนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ ๕ บ้านไทรทองพระยาลับแล อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่มา : http://rdi.nsru.ac.th/

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:09 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23