Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมคณะกรรมการบริหาร มร.นว. ครั้งที่ 2/2557

วันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 14:09 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

    วันที่ 11 ก.พ. 2557 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 โดยก่อนเริ่มวาระการประชุม อธิการบดีได้แนะนำผู้บริหารใหม่ 2 ท่าน คือ รศ.ดร.ธานี เกสทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและชุมชนสัมพันธ์ และอาจารย์ประสพ ยลสิริธัม ผู้ช่วยอธิการบดี จากนั้นเป็นการประชุมเรื่องต่างๆ อาทิ การรณรงค์เรื่องการแต่งกายและข้ามสะพานลอยของนักศึกษา นโยบายการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยฯ รายงานผลการรับนักศึกษาใหม่ รอบแรก และกำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 ระหว่างวันที่ 20-29 มิ.ย. 57 การส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ ร่างประกาศการยกเว้นค่าปรับเงินลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษของนักศึกษาภาคปกติ และกศ.บป. เหตุเนื่องจากนักศึกษาไม่มีเงินชำระค่าลงเบียนเนื่องมาจากสถาณการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน โดยจะนำเข้าในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป
วันที่ 11 ก.พ. 2557 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 โดยก่อนเริ่มวาระการประชุม อธิการบดีได้แนะนำผู้บริหารใหม่ 2 ท่าน คือ รศ.ดร.ธานี เกสทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและชุมชนสัมพันธ์ และอาจารย์ประสพ ยลสิริธัม ผู้ช่วยอธิการบดี จากนั้นเป็นการประชุมเรื่องต่างๆ อาทิ การรณรงค์เรื่องการแต่งกายและข้ามสะพานลอยของนักศึกษา นโยบายการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยฯ รายงานผลการรับนักศึกษาใหม่ รอบแรก และกำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 ระหว่างวันที่ 20-29 มิ.ย. 57 การส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ ร่างประกาศการยกเว้นค่าปรับเงินลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษของนักศึกษาภาคปกติ และกศ.บป. เหตุเนื่องจากนักศึกษาไม่มีเงินชำระค่าลงเบียนเนื่องมาจากสถาณการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน โดยจะนำเข้าในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 14:09 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23