Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะครุศาสตร์ มร.นว. จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม น.ศ.ครู

วันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:05 น.
วัดคีรีวงศ์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรม "ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ รหัส 56 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์" ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2557 ณ วัดคีรีวงศ์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ในระหว่าง 2 วัน 1 คืน มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยายธรรม ทำวัตรเช้า-เย็น ปฎิบัติกรรมฐาน เดินจงกลมขึ้นเขา สักการะพระจุฬามณีเจดีย์ เป็นต้น กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการปลูกฝัง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาให้กับนักศึกษาแล้ว ยังเป็นการสร้างความรัก สามัคคี ของนักศึกษาในสาขาและคณะ รวมถึงเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์แห่งนี้อีกด้วย. เรื่อง : งานประชาสัมพันธ์ มร.นว. ภาพ : คุณครูคนเบื้องหลัง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรม "ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ รหัส 56 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์" ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2557 ณ วัดคีรีวงศ์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ในระหว่าง 2 วัน 1 คืน มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยายธรรม ทำวัตรเช้า-เย็น ปฎิบัติกรรมฐาน เดินจงกลมขึ้นเขา สักการะพระจุฬามณีเจดีย์ เป็นต้น กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการปลูกฝัง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาให้กับนักศึกษาแล้ว ยังเป็นการสร้างความรัก สามัคคี ของนักศึกษาในสาขาและคณะ รวมถึงเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์แห่งนี้อีกด้วย. เรื่อง : งานประชาสัมพันธ์ มร.นว. ภาพ : คุณครูคนเบื้องหลัง

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:05 น.

สถานที่จัดงาน
วัดคีรีวงศ์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23