Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การอบรม "การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา Ed.PEx สู่มาตรฐานสากล

วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 13:52 น.
ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14

    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00-17.00 น. กลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ Ed.PEx (Education Criteria For Performance Excellence) สู่มาตรฐานสากล สำหรับผู้บริหาร/อาจารย์/นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ นโยบาย บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยกับการประกันคุณภาพการศึกษา จากนั้นผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บรรยายเรื่องมหาวิทยาลัยฯ กับการประกันคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานสากล เวลา 10.00 น. เข้าสู่การอบรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ Ed.PEx วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศีขรินทร์ สุขโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ การประกันคุณภาพการศึกษา ตามองค์ประกอบที่ 1-9 สำหรับผู้บริหาร และแบ่งกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติ โดยมี ผศ.ประทีป แก้วเหล็ก อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นวิทยากร
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00-17.00 น. กลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ Ed.PEx (Education Criteria For Performance Excellence) สู่มาตรฐานสากล สำหรับผู้บริหาร/อาจารย์/นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ นโยบาย บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยกับการประกันคุณภาพการศึกษา จากนั้นผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บรรยายเรื่องมหาวิทยาลัยฯ กับการประกันคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานสากล เวลา 10.00 น. เข้าสู่การอบรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ Ed.PEx วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศีขรินทร์ สุขโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ การประกันคุณภาพการศึกษา ตามองค์ประกอบที่ 1-9 สำหรับผู้บริหาร และแบ่งกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติ โดยมี ผศ.ประทีป แก้วเหล็ก อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นวิทยากร

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 13:52 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23