Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อธิการบดีและคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์คนใหม่

วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 18:54 น.
ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

    วันนี้ (11 ต.ค. 64) เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองอธิการบดีทั้ง 5 ฝ่าย เข้าพบคารวะ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ คนใหม่ ในโอกาสได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่าง ๆ เป็นเบื้องต้น เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ อาทิ การใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมืองฯ เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไป โครงการแก้จน โครงการ อว. ส่วนหน้า ยุทธศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เผยว่า จะจัดสรรวัคซีนให้แก่มหาวิทยาลัยฯ เพื่อฉีดให้แก่นักศึกษาโดยถ้วนหน้า ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งรายละเอียดการฉีดวัคซีนให้นักศึกษาทราบเร็ว ๆ นี้ #99ปีราชภัฏนครสวรรค์ #มหาวิทยาลัย #ราชภัฏ #นครสวรรค์
วันนี้ (11 ต.ค. 64) เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองอธิการบดีทั้ง 5 ฝ่าย เข้าพบคารวะ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ คนใหม่ ในโอกาสได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่าง ๆ เป็นเบื้องต้น เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ อาทิ การใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมืองฯ เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไป โครงการแก้จน โครงการ อว. ส่วนหน้า ยุทธศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เผยว่า จะจัดสรรวัคซีนให้แก่มหาวิทยาลัยฯ เพื่อฉีดให้แก่นักศึกษาโดยถ้วนหน้า ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งรายละเอียดการฉีดวัคซีนให้นักศึกษาทราบเร็ว ๆ นี้ #99ปีราชภัฏนครสวรรค์ #มหาวิทยาลัย #ราชภัฏ #นครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 18:54 น.

สถานที่จัดงาน
ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23