Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

น.ศ.สาขาประวัติศาสตร์ศึกษาดูงานสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 13:49 น.
ออกนอกสถานที่

    สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ดังนี้ 1.โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557 2.โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ และโครงการบูรณาการความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม พ.ศ.2557 3.โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์จันเสน, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนารายณ์ และพระปรางค์สามยอดวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2557 4.โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์จันเสน, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนารายณ์ และพระปรางค์สามยอด วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2557
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ดังนี้ 1.โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557 2.โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ และโครงการบูรณาการความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม พ.ศ.2557 3.โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์จันเสน, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนารายณ์ และพระปรางค์สามยอดวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2557 4.โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์จันเสน, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนารายณ์ และพระปรางค์สามยอด วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2557

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 13:49 น.

สถานที่จัดงาน
ออกนอกสถานที่

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23