Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดมณีวงษ์ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:00 น.
ณ วัดมณีวงษ์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

    วันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมญา อินทรเกษตร รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรวณะ แสงสุข ผู้ช่วยอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉียงตะวัน ยอดดำเนิน ผู้ช่วยอธิการบดี, อาจารย์ปรัศนีย์ นัยนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนันทิพย์ จันทรโสภา รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการและพิธีการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุณษิตา นาคภพ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดมณีวงษ์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ Teeraporn Teeraporn Prommas
วันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมญา อินทรเกษตร รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรวณะ แสงสุข ผู้ช่วยอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉียงตะวัน ยอดดำเนิน ผู้ช่วยอธิการบดี, อาจารย์ปรัศนีย์ นัยนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนันทิพย์ จันทรโสภา รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการและพิธีการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุณษิตา นาคภพ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดมณีวงษ์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ Teeraporn Teeraporn Prommas

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:00 น.

สถานที่จัดงาน
ณ วัดมณีวงษ์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23