Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

น.ศ.ราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมงานธรรมยาตรามาฆบูชา ขึ้นยอดเขากบ

วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 13:19 น.
วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ)

    เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมงานธรรมยาตรามาฆบูชามหาบารมี ขึ้นยอดเขากบ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา จัดโดยวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวพุทธ นำหลักธรรมทางศาสนา มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อปลูกฝังให้ผู้ปกครอง เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมกัน ลด ละ เลิก อบายมุข และเพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรมอย่างยิ่งยืนโดยใช้มิติทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ จะประกอบด้วย การเดินจิตภาวนาจากวัดกบขึ้นยอดเขากบ สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนา จาก พระเดชพระคุณ พระโสภณวราภรณ์, ดร. เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง โดยมีนายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมงานธรรมยาตรามาฆบูชามหาบารมี ขึ้นยอดเขากบ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา จัดโดยวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวพุทธ นำหลักธรรมทางศาสนา มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อปลูกฝังให้ผู้ปกครอง เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมกัน ลด ละ เลิก อบายมุข และเพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรมอย่างยิ่งยืนโดยใช้มิติทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ จะประกอบด้วย การเดินจิตภาวนาจากวัดกบขึ้นยอดเขากบ สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนา จาก พระเดชพระคุณ พระโสภณวราภรณ์, ดร. เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง โดยมีนายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 13:19 น.

สถานที่จัดงาน
วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ)

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23