Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นฯ

วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 11:51 น.
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ : ว่าด้วยเรื่องความหลากหลายของดนตรี กวี ศิลป์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักการในการบริหาร กำหนดแนวทางในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอดแนวคิดต่อบุคคล องค์กรต่างๆ ต่อการบริหารจัดการทางวัฒนธรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมร่มพะยอม อาคาร ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอำนวย ตั้งเจริญชัย เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวรายงาน จากนั้นร่วมชมการแสดงศิลปะดนตรีร่วมสมัย “ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ของชุมชนคนต้นแม่น้ำเจ้าพระยา” โดยอาจารย์สาขาวิชาศิลปะ และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ วันแรกของการประชุมสัมมนา มีการบรรยายทางวิชาการเรื่อง “การบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม (ดนตรี) ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา ๑๐.๓๐ น. บรรยายทางวิชาการเรื่อง “ประวัติศาสตร์ สังคม ประเพณี พิธีกรรม บทกวี วรรณศิลป์ กับการเข้าถึงความรู้ในความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น” โดย อาจารย์สุจิตต์ วงษ์เทศ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี ๒๕๔๕ จากนั้นช่วงบ่าย เป็นการบรรยายทางวิชาการเรื่องดนตรี กวี ศิลป์ : ปรัชญาวิธีคิดต่อ การประดิษฐ์สร้างงานศิลปวัฒนธรรม และเรื่องดนตรี บทกวี (พุทธปรัชญา) จิตรกรรม : การหลอมรวมปรัชญาแนวคิดสู่การสร้าง การประดิษฐ์งานที่เป็นรูปธรรม โดย อาจารย์เมธวัชร์ (เทวัญ) ทรัพย์แสนยากร ศิลปินดนตรีแจ๊ส นักแซกโซโฟน ผู้บริหารบริษัทเทวัญเรคคอร์ด และอาจารย์นิรันดร์ ไพจิตร ศิลปินด้านจิตรกรรม และบทกวี (พุทธปรัชญา) วันที่สองของการประชุม มีการเสนาทางวิชาการเรื่อง “การบริหารจัดการความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมชุมชนคนต้นแม่น้ำเจ้าพระยาสู่การพัฒนาที่เหมาะสม” โดย นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรรถ นันทจักร ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวรรณ วงศ์คําจันทร์ รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ นายนัทธี พุคยาภรณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ นายพจน์ สีเข้ม วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ นายสมศักดิ์อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ และนายสันติ คุณาวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ : ว่าด้วยเรื่องความหลากหลายของดนตรี กวี ศิลป์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักการในการบริหาร กำหนดแนวทางในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอดแนวคิดต่อบุคคล องค์กรต่างๆ ต่อการบริหารจัดการทางวัฒนธรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมร่มพะยอม อาคาร ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอำนวย ตั้งเจริญชัย เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวรายงาน จากนั้นร่วมชมการแสดงศิลปะดนตรีร่วมสมัย “ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ของชุมชนคนต้นแม่น้ำเจ้าพระยา” โดยอาจารย์สาขาวิชาศิลปะ และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ วันแรกของการประชุมสัมมนา มีการบรรยายทางวิชาการเรื่อง “การบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม (ดนตรี) ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา ๑๐.๓๐ น. บรรยายทางวิชาการเรื่อง “ประวัติศาสตร์ สังคม ประเพณี พิธีกรรม บทกวี วรรณศิลป์ กับการเข้าถึงความรู้ในความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น” โดย อาจารย์สุจิตต์ วงษ์เทศ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี ๒๕๔๕ จากนั้นช่วงบ่าย เป็นการบรรยายทางวิชาการเรื่องดนตรี กวี ศิลป์ : ปรัชญาวิธีคิดต่อ การประดิษฐ์สร้างงานศิลปวัฒนธรรม และเรื่องดนตรี บทกวี (พุทธปรัชญา) จิตรกรรม : การหลอมรวมปรัชญาแนวคิดสู่การสร้าง การประดิษฐ์งานที่เป็นรูปธรรม โดย อาจารย์เมธวัชร์ (เทวัญ) ทรัพย์แสนยากร ศิลปินดนตรีแจ๊ส นักแซกโซโฟน ผู้บริหารบริษัทเทวัญเรคคอร์ด และอาจารย์นิรันดร์ ไพจิตร ศิลปินด้านจิตรกรรม และบทกวี (พุทธปรัชญา) วันที่สองของการประชุม มีการเสนาทางวิชาการเรื่อง “การบริหารจัดการความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมชุมชนคนต้นแม่น้ำเจ้าพระยาสู่การพัฒนาที่เหมาะสม” โดย นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรรถ นันทจักร ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวรรณ วงศ์คําจันทร์ รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ นายนัทธี พุคยาภรณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ นายพจน์ สีเข้ม วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ นายสมศักดิ์อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ และนายสันติ คุณาวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 11:51 น.

สถานที่จัดงาน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23