Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การอบรมวิชาการขับร้องประสานเสียงสู่เยาวชนคนต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 11:47 น.
ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ "การบูรณาการบทเพลงท้องถิ่นกับการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาขับร้องประสานเสียงสู่เยาวชนคนต้นแม่น้ำเจ้าพระยา" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ โดย สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ "การบูรณาการบทเพลงท้องถิ่นกับการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาขับร้องประสานเสียงสู่เยาวชนคนต้นแม่น้ำเจ้าพระยา" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ โดย สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 11:47 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23