Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯครั้งที่6/2564

วันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 เวลา 15:56 น.

    

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 เวลา 15:56 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23