Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 เวลา 15:46 น.

    วันที่ 7 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยว และยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงสร้างรายได้ให้กับประชาชน ลักษณะกิจกรรม 1.การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) 2.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โดยมีรศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ผศ.เพ็ญนภา มณีอุด, ผศ.วีรชาติ จริตงาม, ผศ.จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์ และ ดร.จักราวุฒิ เตโช เป็นวิทยากร โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการโดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ การจัดทำข้อมูลของชุมชน และจ้างงานนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป ร่วมพัฒนาพื้นที่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความคลอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยแบ่งเป็นประเภท ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การสร้างและพัฒนาการยกระดับการท่องเที่ยว การนาองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดความร่วมมือกันในชุมชน หน่วยงานปกครองท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา
วันที่ 7 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยว และยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงสร้างรายได้ให้กับประชาชน ลักษณะกิจกรรม 1.การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) 2.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โดยมีรศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ผศ.เพ็ญนภา มณีอุด, ผศ.วีรชาติ จริตงาม, ผศ.จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์ และ ดร.จักราวุฒิ เตโช เป็นวิทยากร โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการโดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ การจัดทำข้อมูลของชุมชน และจ้างงานนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป ร่วมพัฒนาพื้นที่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความคลอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยแบ่งเป็นประเภท ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การสร้างและพัฒนาการยกระดับการท่องเที่ยว การนาองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดความร่วมมือกันในชุมชน หน่วยงานปกครองท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 เวลา 15:46 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23