Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ MOU สนับสนุนด้านวิชาการกับ สพม. สพป. และอบจ. นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร สิงห์บุรี รวม 18 หน่วยงาน

วันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:20 น.
ห้องประชุมชอนตะวัน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15)

    3 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนด้านวิชาการ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร สิงห์บุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ ห้องประชุมชอนตะวัน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายงานว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร และสิงห์บุรี รวมทั้งหมด 18 หน่วยงาน ได้แก่ อบจ.นครสวรรค์, อบจ.กำแพงเพชร, อบจ.ชัยนาท, อบจ.พิจิตร, สพม.นครสวรรค์, สพม.กำแพงเพชร, สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง, สพป.นครสวรรค์ เขต 1, เขต 2, เขต 3, สพป.อุทัยธานี เขต 1, เขต 2, สพป.ชัยนาท, สพป.กำแพงเพชร เขต 1, เขต 2, สพป.พิจิตร เขต 1, เขต 2 และสพป.สงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะมีการส่งเสริมความรู้ จัดฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนด้านวิชาการ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร สิงห์บุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ ห้องประชุมชอนตะวัน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายงานว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร และสิงห์บุรี รวมทั้งหมด 18 หน่วยงาน ได้แก่ อบจ.นครสวรรค์, อบจ.กำแพงเพชร, อบจ.ชัยนาท, อบจ.พิจิตร, สพม.นครสวรรค์, สพม.กำแพงเพชร, สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง, สพป.นครสวรรค์ เขต 1, เขต 2, เขต 3, สพป.อุทัยธานี เขต 1, เขต 2, สพป.ชัยนาท, สพป.กำแพงเพชร เขต 1, เขต 2, สพป.พิจิตร เขต 1, เขต 2 และสพป.สงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะมีการส่งเสริมความรู้ จัดฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:20 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมชอนตะวัน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15)

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23