Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อธิการบดีเข้าพบท่านพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์นายกอบจ.นครสวรรค์

วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09:56 น.
ห้องประชุมบัวหลวง สำนักงานอบจ.นครสวรรค์

    วันที่ 15 ก.พ.64 เวลา 13.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดี อาจารย์ปราณี เนตรมิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เข้าพบกับท่านพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เพื่อปรึกษาหารือพร้อมทั้งฝากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในความร่วมมือกับจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อมีงานกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งมอบกระเช้าแสดงความยินดีในการรับตำแหน่ง นายก อบจ.นครสวรรค์ ณ ห้องประชุมบัวหลวง สำนักงานอบจ.นครสวรรค์
วันที่ 15 ก.พ.64 เวลา 13.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดี อาจารย์ปราณี เนตรมิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เข้าพบกับท่านพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เพื่อปรึกษาหารือพร้อมทั้งฝากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในความร่วมมือกับจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อมีงานกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งมอบกระเช้าแสดงความยินดีในการรับตำแหน่ง นายก อบจ.นครสวรรค์ ณ ห้องประชุมบัวหลวง สำนักงานอบจ.นครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09:56 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมบัวหลวง สำนักงานอบจ.นครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23