Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ค่ายยุวศิลป์สัญจร โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ

วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 08:30 น.
ณ โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ดำเนินกิจกรรมค่ายยุวศิลป์สัญจร ตามโครงการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงผลงานของนักเรียน และอาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในโครงการครั้งนี้ ซึ่งในโครงการมีการจัดกิจกรรมฐานดนตรี ขลุ่ยรีคอร์เดอร์และอังกะลุง โดยวิทยากรจากสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชญา กัญจา อาจารย์ปัณณรุจน์ อนันต์จรัสภัทร อาจารย์ชุดาสมร ดิเรกศิลป์ และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี และกิจกรรมฐานความรู้ทางศิลปะ โดยวิทยากรจากสาขาวิชาการออกแบบฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คือ รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพียงพิศ ชะโกทอง และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ดำเนินกิจกรรมค่ายยุวศิลป์สัญจร ตามโครงการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงผลงานของนักเรียน และอาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในโครงการครั้งนี้ ซึ่งในโครงการมีการจัดกิจกรรมฐานดนตรี ขลุ่ยรีคอร์เดอร์และอังกะลุง โดยวิทยากรจากสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชญา กัญจา อาจารย์ปัณณรุจน์ อนันต์จรัสภัทร อาจารย์ชุดาสมร ดิเรกศิลป์ และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี และกิจกรรมฐานความรู้ทางศิลปะ โดยวิทยากรจากสาขาวิชาการออกแบบฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คือ รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพียงพิศ ชะโกทอง และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบฯ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 08:30 น.

สถานที่จัดงาน
ณ โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23