Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์) รุ่นที่ 2"

วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 10:18 น.
ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้เข้าร่วมเปิดพิธีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการ การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวิทยากรหลักโดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คนและมีกำหนดการจัดอบรม2วัน ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้เข้าร่วมเปิดพิธีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการ การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวิทยากรหลักโดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คนและมีกำหนดการจัดอบรม2วัน ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 10:18 น.

สถานที่จัดงาน
ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23