Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อบรมออนไลน์ พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา

วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14:50 น.
ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๑๔ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดอบรมออนไลน์ พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา วันพุธ ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๑๔ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการจัดการระบบการเรียนคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (Credit Bank) ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet อาจารย์ปราณี เนรมิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวรายงานว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการจัดการระบบการเรียนคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (Credit Bank) จัดขึ้นเพื่อ วางแนวนโยบายในการส่งเสริมการจัดการระบบการเรียนคลังหน่วยกิตและกำหนดแนวทางนโยบายลงสู่การปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น/โมดูล/ธนาคารหน่วยกิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และชี้แจงทำความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆของระบบ คลังหน่วยกิต การอบรมในครั้งนี้ มีการบรรยายแนวนโยบายในการส่งเสริมการจัดการระบบการเรียนคลังหน่วยกิต โดย ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ และการเสวนา เรื่อง แนวทางการกำหนดนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น/โมดูล/ธนาคารหน่วยกิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผศ.ดร.ณัฐคณินท์ ศุภเมธานนท์ รองผู้อวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา และนางอาทิตยา รุ้งพิมาย นักวิชาการระดับชำนาญการ มีอาจารย์เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ ทั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และจากผู้ที่ให้ความสนใจภายนอกจำนวน ๖๐ คน หัวหน้างานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นวิทยากรในครั้งนี้
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดอบรมออนไลน์ พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา วันพุธ ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๑๔ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการจัดการระบบการเรียนคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (Credit Bank) ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet อาจารย์ปราณี เนรมิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวรายงานว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการจัดการระบบการเรียนคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (Credit Bank) จัดขึ้นเพื่อ วางแนวนโยบายในการส่งเสริมการจัดการระบบการเรียนคลังหน่วยกิตและกำหนดแนวทางนโยบายลงสู่การปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น/โมดูล/ธนาคารหน่วยกิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และชี้แจงทำความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆของระบบ คลังหน่วยกิต การอบรมในครั้งนี้ มีการบรรยายแนวนโยบายในการส่งเสริมการจัดการระบบการเรียนคลังหน่วยกิต โดย ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ และการเสวนา เรื่อง แนวทางการกำหนดนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น/โมดูล/ธนาคารหน่วยกิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผศ.ดร.ณัฐคณินท์ ศุภเมธานนท์ รองผู้อวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา และนางอาทิตยา รุ้งพิมาย นักวิชาการระดับชำนาญการ มีอาจารย์เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ ทั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และจากผู้ที่ให้ความสนใจภายนอกจำนวน ๖๐ คน หัวหน้างานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นวิทยากรในครั้งนี้

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14:50 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๑๔ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23