Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ MOU ความร่วมมือกับโรงเรียน 35 แห่ง ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา

วันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:45 น.
ห้องประชุมพระบาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    25 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการสร้างความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา (Education and Community Improvement Center: ECI Center) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 35 แห่ง ได้แก่ รร.การุ้งวิทยาคม รร.เก้าเลี้ยววิทยา รร.โกรกพระ รร.เขาทองพิทยาคม รร.จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ รร.ตลุกดู่วิทยาคม รร.ตะคร้อพิทยา รร.ทหารอากาศอนุสรณ์ รร.ทองหลางวิทยาคม รร.ทับกฤชพัฒนา รร.ท่าตะโกพิทยาคม รร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม รร.บรรพตพิสัยพิทยาคม รร.บ่อยางวิทยา รร.บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา รร.บ้านทุ่งนาวิทยา รร.พยุหะพิทยาคม รร.พยุหะวิทยา รร.พระบางวิทยา รร.แม่วงก์พิทยาคม รร.ร่องตาทีวิทยา รร.ลาดยาววิทยาคม รร.ลานสักวิทยา รร.วังข่อยพิทยา รร.วังบ่อวิทยา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ รร.สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ รร.หนองขาหย่างวิทยา รร.หนองเต่าวิทยา รร.ห้วยคตพิทยาคม รร.หัวดงราชพรหมาภรณ์ รร.อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา และรร.อุทัยวิทยาคม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้บริหารจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั้ง 35 แห่ง ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมพระบาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โครงการในครั้งนี้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ จะมีกิจกรรม/โครงการยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษาด้านวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ ที่เป็นศูนย์กลางในการจัดการองค์ความรู้ ด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน อย่างน้อย ๒๓ กิจกรรม/โครงการ นักเรียนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างโอกาสในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี มีเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โครงการ กิจกรรมและองค์ความรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สู่โรงเรียนและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โรงเรียน และองค์กรต่างๆ ในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีอันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนและชุมชนในเขตพื้นที่บริการได้ต่อไป และประชากรในวัยเรียนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
25 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการสร้างความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา (Education and Community Improvement Center: ECI Center) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 35 แห่ง ได้แก่ รร.การุ้งวิทยาคม รร.เก้าเลี้ยววิทยา รร.โกรกพระ รร.เขาทองพิทยาคม รร.จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ รร.ตลุกดู่วิทยาคม รร.ตะคร้อพิทยา รร.ทหารอากาศอนุสรณ์ รร.ทองหลางวิทยาคม รร.ทับกฤชพัฒนา รร.ท่าตะโกพิทยาคม รร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม รร.บรรพตพิสัยพิทยาคม รร.บ่อยางวิทยา รร.บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา รร.บ้านทุ่งนาวิทยา รร.พยุหะพิทยาคม รร.พยุหะวิทยา รร.พระบางวิทยา รร.แม่วงก์พิทยาคม รร.ร่องตาทีวิทยา รร.ลาดยาววิทยาคม รร.ลานสักวิทยา รร.วังข่อยพิทยา รร.วังบ่อวิทยา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ รร.สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ รร.หนองขาหย่างวิทยา รร.หนองเต่าวิทยา รร.ห้วยคตพิทยาคม รร.หัวดงราชพรหมาภรณ์ รร.อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา และรร.อุทัยวิทยาคม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้บริหารจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั้ง 35 แห่ง ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมพระบาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โครงการในครั้งนี้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ จะมีกิจกรรม/โครงการยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษาด้านวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ ที่เป็นศูนย์กลางในการจัดการองค์ความรู้ ด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน อย่างน้อย ๒๓ กิจกรรม/โครงการ นักเรียนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างโอกาสในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี มีเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โครงการ กิจกรรมและองค์ความรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สู่โรงเรียนและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โรงเรียน และองค์กรต่างๆ ในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีอันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนและชุมชนในเขตพื้นที่บริการได้ต่อไป และประชากรในวัยเรียนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:45 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมพระบาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23