Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 16/2563

วันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:15 น.
ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี

    24 ธันวาคม 2563 นายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 16/2563 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมการประชุม
24 ธันวาคม 2563 นายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 16/2563 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมการประชุม

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:15 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23