Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกิจกรรม "สถาบันพระมหากษัตริย์ในประวัติศาสตร์ไทย"

วันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 08:30 น.

    วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม เรื่อง " สถาบันพระมหากษัตริย์ในประวัติศาสตร์ไทย " มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ณ ห้องประชุมบุญชูโรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม เรื่อง " สถาบันพระมหากษัตริย์ในประวัติศาสตร์ไทย " มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ณ ห้องประชุมบุญชูโรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 08:30 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23