Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:47 น.

    วันนี้ (18 ธันวาคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งการจัดโครงการมีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาสังคมไทยในระดับภูมิภาคจังหวัดและท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้ความเหลื่อมล้ำลดลง สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างดีมีสุข เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวางแผนและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมแก่บุคลากรในจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี และสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่พัฒนานวัฒกรรมเพื่อสังคมระดับตำบลและเมืองในจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี พร้อมทั้งเสริมสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น5ศาลากลางจ.อุทัยธานี
วันนี้ (18 ธันวาคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งการจัดโครงการมีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาสังคมไทยในระดับภูมิภาคจังหวัดและท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้ความเหลื่อมล้ำลดลง สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างดีมีสุข เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวางแผนและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมแก่บุคลากรในจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี และสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่พัฒนานวัฒกรรมเพื่อสังคมระดับตำบลและเมืองในจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี พร้อมทั้งเสริมสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น5ศาลากลางจ.อุทัยธานี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:47 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23