Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สาขาออกแบบสร้างสรรค์ฯ NSRU คว้ารองอันดับ 1 The best Practice ชุมชนต้นแบบ โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 19:18 น.

    เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องศาลาไทย โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดงานแถลงผลความสำเร็จ โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และโครงการยุวชนอาสา ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธาน และได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 11 มหาวิทยาลัย และมอบโล่ให้กับชุมชนโดยแบ่งออกเป็น โล่สำหรับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 7 ชุมชน และ โล่พร้อมเงินรางวัลให้แก่ชุมชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น Best Pratice อีก 4 ชุมชน ในโอกาสนี้ สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ โฮมสเตย์บ้านสวนขวัญ จังหวัดลพบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 The best Practice ชุมชนต้นแบบ โดยผลคะแนนที่ได้วัดจากเกณฑ์การให้คะแนนจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวทั้ง 11 ชุมชน ประกอบด้วย การประเมินศักยภาพของชุมชน สิ่งอำนวยความสะดวก การมีส่วนร่วมของชุมชน การชูวัฒนธรรมวิถีชุมชน สินค้าของที่ระลึก โดยจะนำผลไปเป็นแนวทางการส่งเสริมชุมชนให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องศาลาไทย โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดงานแถลงผลความสำเร็จ โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และโครงการยุวชนอาสา ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธาน และได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 11 มหาวิทยาลัย และมอบโล่ให้กับชุมชนโดยแบ่งออกเป็น โล่สำหรับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 7 ชุมชน และ โล่พร้อมเงินรางวัลให้แก่ชุมชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น Best Pratice อีก 4 ชุมชน ในโอกาสนี้ สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ โฮมสเตย์บ้านสวนขวัญ จังหวัดลพบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 The best Practice ชุมชนต้นแบบ โดยผลคะแนนที่ได้วัดจากเกณฑ์การให้คะแนนจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวทั้ง 11 ชุมชน ประกอบด้วย การประเมินศักยภาพของชุมชน สิ่งอำนวยความสะดวก การมีส่วนร่วมของชุมชน การชูวัฒนธรรมวิถีชุมชน สินค้าของที่ระลึก โดยจะนำผลไปเป็นแนวทางการส่งเสริมชุมชนให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 19:18 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23