Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฝึกหัดครูอี้หลิน ประเทศจีน

วันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10:31 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันนี้ (29 พ.ย.56) เวลา 9.30 น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และคุณวิรัช ตั้งประดิษฐ์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ร่วมให้การต้ิอนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฝึกหัดครูอี้หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ?????? (Yulin Normal University) ซึ่งเดินทางมาหารือเกี่ยวกับการส่งนักศึกษาเข้ามาศึกษาภาษาไทย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และยังได้มีการพูดคุยถึงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ในการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น และการร่วมมือทำวิจัยเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งจะมีการตกลงความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนี้คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฝึกหัดครูอี้หลินยังได้ศึกษาดูงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสถานที่สำคัญในจังหวัดนครสวรรค์ด้วย
วันนี้ (29 พ.ย.56) เวลา 9.30 น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และคุณวิรัช ตั้งประดิษฐ์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ร่วมให้การต้ิอนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฝึกหัดครูอี้หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ?????? (Yulin Normal University) ซึ่งเดินทางมาหารือเกี่ยวกับการส่งนักศึกษาเข้ามาศึกษาภาษาไทย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และยังได้มีการพูดคุยถึงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ในการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น และการร่วมมือทำวิจัยเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งจะมีการตกลงความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนี้คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฝึกหัดครูอี้หลินยังได้ศึกษาดูงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสถานที่สำคัญในจังหวัดนครสวรรค์ด้วย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10:31 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23