Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รร.สาธิตฯ จัดเสวนากรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย

วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 14:16 น.
ห้องประชุม 1112 อาคาร 11

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรอนุบาลวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเสวนากรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1112 อาคาร 11 โดยได้รรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุบาลวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ศัยยกุล ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวรายงานว่า โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ได้หลักสูตรระดับปฐมวัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านมุมมองการจัดประสบการณ์จริงในการดำเนินงานหลักสูตรอนุบาลของแต่ละสถาบัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานร่วมเป็นวิทยากร อาทิ อาจารย์แคทลียา จักขุจันทร์ นักวิชาการโครงการปฐมวัย สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท. อาจารย์ณญาดา ณ นคร นักวิชาการอาวุโสโครงการปฐมวัย สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท. รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.นว. ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มร.นว. ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มร.นว. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ดร.ภิชาพัชญ์ โหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมรอก อ.ไพบูลย์ ปราณี อาจารย์ชำนาญการพิเศษ ศน.ยมนพร เอกปัชชา ศน.สุนันทา ถีติปริวัตร์ คุณครูกาญจนา ภัทรติวานนทน์ มีครูและบุคลากรโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมจำนวน 23 โรงเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรอนุบาลวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเสวนากรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1112 อาคาร 11 โดยได้รรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุบาลวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ศัยยกุล ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวรายงานว่า โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ได้หลักสูตรระดับปฐมวัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านมุมมองการจัดประสบการณ์จริงในการดำเนินงานหลักสูตรอนุบาลของแต่ละสถาบัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานร่วมเป็นวิทยากร อาทิ อาจารย์แคทลียา จักขุจันทร์ นักวิชาการโครงการปฐมวัย สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท. อาจารย์ณญาดา ณ นคร นักวิชาการอาวุโสโครงการปฐมวัย สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท. รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.นว. ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มร.นว. ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มร.นว. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ดร.ภิชาพัชญ์ โหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมรอก อ.ไพบูลย์ ปราณี อาจารย์ชำนาญการพิเศษ ศน.ยมนพร เอกปัชชา ศน.สุนันทา ถีติปริวัตร์ คุณครูกาญจนา ภัทรติวานนทน์ มีครูและบุคลากรโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมจำนวน 23 โรงเรียน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 14:16 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุม 1112 อาคาร 11

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23