Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รร.สาธิต จัดสัมมนาแผนพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ

วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 14:05 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี

    วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ในการสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ และคุณลักษณะลูกเสือสำหรับเด็กและเยาวชนแห่งศาสตร์พระราชา ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ศัยยกุล ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวรายงานว่า การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านลูกเสือทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สร้างภาวะผู้นำ มีจิตอาสาและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการต่อยอดความสำเร็จ สู่ความเป็นเลิศในการประกอบอาชีพ และมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง ควบคู่กับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเชิงลึก ด้วยเหตุผลข้างต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงเห็นความสำคัญและมีความประสงค์จะฟื้นฟูและเสริมสร้างให้การเรียนการสอนเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือมีความเข้มแข็ง และเป็นแบบอย่างที่ดี จึงได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการลูกเสือ โดยได้รับการสนับสนุนจากสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ในการสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ และคุณลักษณะลูกเสือสำหรับเด็กและเยาวชนแห่งศาสตร์พระราชา ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ศัยยกุล ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวรายงานว่า การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านลูกเสือทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สร้างภาวะผู้นำ มีจิตอาสาและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการต่อยอดความสำเร็จ สู่ความเป็นเลิศในการประกอบอาชีพ และมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง ควบคู่กับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเชิงลึก ด้วยเหตุผลข้างต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงเห็นความสำคัญและมีความประสงค์จะฟื้นฟูและเสริมสร้างให้การเรียนการสอนเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือมีความเข้มแข็ง และเป็นแบบอย่างที่ดี จึงได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการลูกเสือ โดยได้รับการสนับสนุนจากสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 14:05 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23