Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ตรวจติดตาม มาตรการป้องกันไวรัสโควิด ว.เทคนิค-อาชีวะ

วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 14:01 น.

    วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ ในฐานะประธานกรรมการ ชุดที่ 2 ในคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรการการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะกรรมการร่วมตรวจติดตามและประเมินมาตรการป้องกันไวรัส ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ซึ่งทั้งสองสถาบันได้มีมาตรการป้องกันไวรัสเป็นอย่างดี ทั้งนี้คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ ในฐานะประธานกรรมการ ชุดที่ 2 ในคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรการการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะกรรมการร่วมตรวจติดตามและประเมินมาตรการป้องกันไวรัส ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ซึ่งทั้งสองสถาบันได้มีมาตรการป้องกันไวรัสเป็นอย่างดี ทั้งนี้คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 14:01 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23