Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติการตรวจติดตามประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ม.ราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 08:30 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2

    วันนี้ เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปัญญา รองอธิการบดี ประธานเปิดโครงการการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดี และผู้บริหาร คณบดี ผู้แทนฯ รองคณบดี ผู้อำนวยการ รองอำนวยการ สำนักหรือสถาบัน ตัวแทนคณาจารย์ ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ฯลฯ ร่วมรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมมหาวิทยาลัย กิจกรรมดำเนินการ อาทิ คณะกรรมการประเมินตรวจติดตาม สัมภาษณ์ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผู้รับผิดชอบตอบข้อซักถาม วิเคราะห์ผล คณะกรรมการรายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ในระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันนี้ เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปัญญา รองอธิการบดี ประธานเปิดโครงการการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดี และผู้บริหาร คณบดี ผู้แทนฯ รองคณบดี ผู้อำนวยการ รองอำนวยการ สำนักหรือสถาบัน ตัวแทนคณาจารย์ ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ฯลฯ ร่วมรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมมหาวิทยาลัย กิจกรรมดำเนินการ อาทิ คณะกรรมการประเมินตรวจติดตาม สัมภาษณ์ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผู้รับผิดชอบตอบข้อซักถาม วิเคราะห์ผล คณะกรรมการรายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ในระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 08:30 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23