Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม

วันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10:24 น.
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม โดยมีนายแพทย์วงศ์สวัสดิ์ ต้นวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์เป็นประธาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ การจัดงานโครงการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพการบริหารกองทุนและทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งผู้เข้าร่วมงานในวันนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ตามความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อชุมชนของท่านต่อไปในอนาคต
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม โดยมีนายแพทย์วงศ์สวัสดิ์ ต้นวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์เป็นประธาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ การจัดงานโครงการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพการบริหารกองทุนและทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งผู้เข้าร่วมงานในวันนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ตามความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อชุมชนของท่านต่อไปในอนาคต

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10:24 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23