Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน 2556

วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10:23 น.
ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14

    วันนี้ (30 พ.ย.56) เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย เป็นประธาน และผศ.สันติ พงษ์พรต รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ในการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 เพื่อให้นักศึกษาทุนการศึกษา ได้ทราบถึงการปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และมีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยฯ และสังคมตามโอกาสอันควร ให้สมกับการเป็นนักศึกษาทุนการศึกษา.
วันนี้ (30 พ.ย.56) เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย เป็นประธาน และผศ.สันติ พงษ์พรต รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ในการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 เพื่อให้นักศึกษาทุนการศึกษา ได้ทราบถึงการปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และมีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยฯ และสังคมตามโอกาสอันควร ให้สมกับการเป็นนักศึกษาทุนการศึกษา.

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10:23 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23