Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อธิการบดี ร่วมงาน 100 ปี วันสถาปนา ม.ราชภัฏเทพสตรี

วันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 เวลา 15:13 น.
ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี

    วันที่ 21 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยอาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ ร่วมงาน วันสถาปนามหาวิทยาลัย "100 ปี เทพสตรี" 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี ในโอกาสนี้ได้ร่วมต้อนรับพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2563 มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการหน่วยงานต่าง ๆ พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 100 รูป พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา พิธีมอบเข็มเพชรเทพสตรี พิธีรางวัลบุคลากรที่มีความจงรักภักดี พิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และพิธีมอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่โรงเรียนลวะศรี โดยใช้พระที่นั่งจันทรพิศาลเป็นอาคารเรียนชั่วคราว และได้ถูกพัฒนาขึ้นตามลำดับ ดังนี้ พ.ศ.2479 โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีลพบุรี พ.ศ.2483 โรงเรียนสตรีลพบุรี “เทพสตรีวิทยาลัย” พ.ศ.2498 โรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัย พ.ศ.2501 วิทยาลัยครูเทพสตรี พ.ศ.2535 สถาบันราชภัฏเทพสตรี และ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี #100ปีราชภัฏเทพสตรี
วันที่ 21 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยอาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ ร่วมงาน วันสถาปนามหาวิทยาลัย "100 ปี เทพสตรี" 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี ในโอกาสนี้ได้ร่วมต้อนรับพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2563 มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการหน่วยงานต่าง ๆ พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 100 รูป พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา พิธีมอบเข็มเพชรเทพสตรี พิธีรางวัลบุคลากรที่มีความจงรักภักดี พิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และพิธีมอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่โรงเรียนลวะศรี โดยใช้พระที่นั่งจันทรพิศาลเป็นอาคารเรียนชั่วคราว และได้ถูกพัฒนาขึ้นตามลำดับ ดังนี้ พ.ศ.2479 โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีลพบุรี พ.ศ.2483 โรงเรียนสตรีลพบุรี “เทพสตรีวิทยาลัย” พ.ศ.2498 โรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัย พ.ศ.2501 วิทยาลัยครูเทพสตรี พ.ศ.2535 สถาบันราชภัฏเทพสตรี และ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี #100ปีราชภัฏเทพสตรี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 เวลา 15:13 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23