Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2556 และ13/2556

วันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10:20 น.
ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14

    การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 มีการประชุม 2 ครั้ง คือครั้งที่ 12/2556 วันที่ 27 พ.ย. 56 เวลา 13.30 น. และครั้งที่ 13/2556 วันที่ 28 พ.ย.56 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14 โดยมีดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ในวันแรกก่อนเริ่มการประชุม ดร.ภิญโญ นิโรจน์นายกสภาฯ และผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีฯ ได้มอบดอกไม้ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ประจักษ์ สายแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม่ ซึ่งมาเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นครั้งแรก และดร.ภิญโญ นิโรจน์ ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับคุณวิรัช ตั้งประดิษฐ์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เจ้าของบริษัทนครสวรรค์สยามโนวา (1985) จำกัด และคุณวิสูตร จิตสุทธิภากร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าของบริษัทยนต์ผลดี จำกัด ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้ให้การสนับสนุนมอบเครื่องกะเทาะข้าวเปลือกขนาดเล็กและเครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ ให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัย และให้บริการชุมชน การประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมหลายเรื่อง อาทิ การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง 2556) การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. ... และการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินทุนภายนอก
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 มีการประชุม 2 ครั้ง คือครั้งที่ 12/2556 วันที่ 27 พ.ย. 56 เวลา 13.30 น. และครั้งที่ 13/2556 วันที่ 28 พ.ย.56 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14 โดยมีดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ในวันแรกก่อนเริ่มการประชุม ดร.ภิญโญ นิโรจน์นายกสภาฯ และผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีฯ ได้มอบดอกไม้ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ประจักษ์ สายแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม่ ซึ่งมาเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นครั้งแรก และดร.ภิญโญ นิโรจน์ ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับคุณวิรัช ตั้งประดิษฐ์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เจ้าของบริษัทนครสวรรค์สยามโนวา (1985) จำกัด และคุณวิสูตร จิตสุทธิภากร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าของบริษัทยนต์ผลดี จำกัด ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้ให้การสนับสนุนมอบเครื่องกะเทาะข้าวเปลือกขนาดเล็กและเครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ ให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัย และให้บริการชุมชน การประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมหลายเรื่อง อาทิ การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง 2556) การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. ... และการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินทุนภายนอก

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10:20 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23