Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2563 ณ จ.อุทัยธานี

วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 เวลา 15:24 น.
ห้องประชุมโรงแรมอวตาร มิราเคิล จังหวัดอุทัยธานี

    เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 นายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 12/2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมอวตาร มิราเคิล จังหวัดอุทัยธานี โดยคณะกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 นายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 12/2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมอวตาร มิราเคิล จังหวัดอุทัยธานี โดยคณะกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 เวลา 15:24 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมโรงแรมอวตาร มิราเคิล จังหวัดอุทัยธานี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23