Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ลงนามความร่วมมือรับมอบเครื่องกะเทาะข้าวเปลือกและเครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ

วันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10:15 น.
บริเวณหน้าอาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) และพิธีรับมอบเครื่องกะเทาะข้าวเปลือกขนาดเล็กและเครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณหน้าอาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) และรับมอบเครื่องกะเทาะข้าวเปลือกขนาดเล็กและเครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ จากนายวิสูตร จิตสุทธิภากร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าของบริษัทยนต์ผลดี จำกัด และนายวิรัช ตั้งประดิษฐ์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เจ้าของบริษัทนครสวรรค์สยามโนวา (1985) จำกัด ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้มอบให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยการประสานงานของผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และได้ดำเนินการส่งมอบให้กับกลุ่มเกตษรปลอดสารพิษ ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายสมศักดิ์ ยิ้มพักตร์ ประธานกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการผลิตข้าวปลอดภัย ซึ่งเป็นกิจกรรมวิจัยเพื่อชุมชน และต่อยอดเชิงพาณิชย์ภายใต้โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ในการบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามวิสัยทัศน์ ที่ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) และพิธีรับมอบเครื่องกะเทาะข้าวเปลือกขนาดเล็กและเครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณหน้าอาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) และรับมอบเครื่องกะเทาะข้าวเปลือกขนาดเล็กและเครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ จากนายวิสูตร จิตสุทธิภากร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าของบริษัทยนต์ผลดี จำกัด และนายวิรัช ตั้งประดิษฐ์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เจ้าของบริษัทนครสวรรค์สยามโนวา (1985) จำกัด ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้มอบให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยการประสานงานของผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และได้ดำเนินการส่งมอบให้กับกลุ่มเกตษรปลอดสารพิษ ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายสมศักดิ์ ยิ้มพักตร์ ประธานกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการผลิตข้าวปลอดภัย ซึ่งเป็นกิจกรรมวิจัยเพื่อชุมชน และต่อยอดเชิงพาณิชย์ภายใต้โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ในการบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามวิสัยทัศน์ ที่ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10:15 น.

สถานที่จัดงาน
บริเวณหน้าอาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23