Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2563

วันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:08 น.
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี

    27 สิงหาคม 2563 นายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาฯ โดยตำแหน่ง กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร กรรมการสภาฯ ผู้แทนคณาจารย์ คณะกรรมการบริหาร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการให้ผู้ที่ผ่านการหยั่งเสียงเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ลงคะแนนเสียง ให้อาจารย์ธีรพร พรหมมาศ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
27 สิงหาคม 2563 นายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาฯ โดยตำแหน่ง กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร กรรมการสภาฯ ผู้แทนคณาจารย์ คณะกรรมการบริหาร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการให้ผู้ที่ผ่านการหยั่งเสียงเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ลงคะแนนเสียง ให้อาจารย์ธีรพร พรหมมาศ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:08 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23