Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สาขาวิชารัฐศาสตร์ ศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ปปช.

วันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:01 น.
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

    เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ไพศาล เครือแสง ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ นำนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงวิชาการ บูรณาการการเรียนการสอน ในรายวิชา สัมมนาทางรัฐศาสตร์ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น สร้างสังคมโปร่งใสจะไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ที่เน้นความซื่อสัตย์ซื่อตรง ในสังคม ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ไพศาล เครือแสง ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ นำนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงวิชาการ บูรณาการการเรียนการสอน ในรายวิชา สัมมนาทางรัฐศาสตร์ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น สร้างสังคมโปร่งใสจะไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ที่เน้นความซื่อสัตย์ซื่อตรง ในสังคม ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:01 น.

สถานที่จัดงาน
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23