Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 20:11 น.
ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)

     20 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้โครงการ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ศิษย์เก่า ครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ร่วมพิธี อาจารย์วศิน ล่ำสัน หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี เผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ และพื้นที่ใกล้เคียง มีความรู้ความเข้าใจในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย โดยมีนัยสำคัญของการเข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นศึกษาวิชาดนตรี ตลอดจนการฝากตัวเป็นศิษย์อย่างถูกต้องตามขนบประเพณี โดยในช่วงแรกเป็นพิธีสงฆ์ จากนั้นเป็นพิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ลิเก) พ.ศ.2561 เป็นผู้ประกอบพิธี และในช่วงบ่าย มีการแนะนำหลักสูตรฯ สาขาวิชาดนตรี และการบรรเลงถวายมือ
20 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้โครงการ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ศิษย์เก่า ครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ร่วมพิธี อาจารย์วศิน ล่ำสัน หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี เผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ และพื้นที่ใกล้เคียง มีความรู้ความเข้าใจในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย โดยมีนัยสำคัญของการเข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นศึกษาวิชาดนตรี ตลอดจนการฝากตัวเป็นศิษย์อย่างถูกต้องตามขนบประเพณี โดยในช่วงแรกเป็นพิธีสงฆ์ จากนั้นเป็นพิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ลิเก) พ.ศ.2561 เป็นผู้ประกอบพิธี และในช่วงบ่าย มีการแนะนำหลักสูตรฯ สาขาวิชาดนตรี และการบรรเลงถวายมือ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 20:11 น.

สถานที่จัดงาน
ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23