Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มร.นว.

วันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 20:08 น.

    วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายอดุลย์ ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีการหารือเกี่ยวกับการจัดหารายได้ และการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง #98ปีราชภัฏนครสวรรค์
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายอดุลย์ ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีการหารือเกี่ยวกับการจัดหารายได้ และการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง #98ปีราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 20:08 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23