Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ลงนาม MOU กับวิทยาลัยพยาบาลฯ ครั้งที่ 2

วันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:00 น.

    18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มร.นว. และดร.นิธิมา สุภารี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ ร่วมลงนาม อาจารย์ปราณี เนรมิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้กล่าวถึงที่มาของโครงการนี้ว่า โครงการจัดการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ กับ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีความร่วมมือเป็นครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ร่วมกันจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา และความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลฯ ซึ่งโครงการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 นี้ มีจำนวนนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 130 คน
18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มร.นว. และดร.นิธิมา สุภารี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ ร่วมลงนาม อาจารย์ปราณี เนรมิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้กล่าวถึงที่มาของโครงการนี้ว่า โครงการจัดการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ กับ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีความร่วมมือเป็นครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ร่วมกันจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา และความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลฯ ซึ่งโครงการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 นี้ มีจำนวนนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 130 คน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:00 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23