Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการสร้างเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 08:00 น.

    สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการสร้างเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. อภิเดช มงคลปัญญา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เครือแสง หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ กล่าวรายงานว่า สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้จัดสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยและองค์กรระดับชาติและนานาชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยสู่สากล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายทางวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีความเป็นอิสระทางวิชาการและการบริหารจัดการกิจกรรม โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ (ราชบัณฑิต) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น ในยุค New Normal" ในช่วงเช้า จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาหัวข้อเรื่อง เวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านการเรียนการสอน และแนวทางการพัฒนาหลักสูตร และระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา" ประกอบด้วย คณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ม.ราชภัฏเชียงราย ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ม.ราชภัฏสวนสุนันทา และวิทยาลัยสงฆ์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการสร้างเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. อภิเดช มงคลปัญญา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เครือแสง หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ กล่าวรายงานว่า สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้จัดสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยและองค์กรระดับชาติและนานาชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยสู่สากล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายทางวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีความเป็นอิสระทางวิชาการและการบริหารจัดการกิจกรรม โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ (ราชบัณฑิต) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น ในยุค New Normal" ในช่วงเช้า จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาหัวข้อเรื่อง เวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านการเรียนการสอน และแนวทางการพัฒนาหลักสูตร และระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา" ประกอบด้วย คณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ม.ราชภัฏเชียงราย ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ม.ราชภัฏสวนสุนันทา และวิทยาลัยสงฆ์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 08:00 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23