Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล และพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 19:27 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 11 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา และพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นได้มีพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่แม่ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีของมหาวิทยาลัย และของคณะ จากนั้นลูกของแม่ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี มอบพวงมาลัยให้แก่แม่บนเวที เวลาต่อมา อาจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการจัดการทรัพย์สิน นำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษาฯ ทำกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จ.นครสวรรค์
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา และพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นได้มีพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่แม่ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีของมหาวิทยาลัย และของคณะ จากนั้นลูกของแม่ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี มอบพวงมาลัยให้แก่แม่บนเวที เวลาต่อมา อาจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการจัดการทรัพย์สิน นำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษาฯ ทำกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จ.นครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 19:27 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23