Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ร่วมลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาเป็น ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:29 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ และ อาจารย์รติบดี สิทธิปัญญา ร่วมเป็นสักขีพยานการเปิดหีบบัตรลงคะแนน คัดเลือกหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาเป็น ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ และ อาจารย์รติบดี สิทธิปัญญา ร่วมเป็นสักขีพยานการเปิดหีบบัตรลงคะแนน คัดเลือกหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาเป็น ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:29 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23