Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อธิการบดี สำรวจพื้นที่ ม.ใน เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 19:27 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    2 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยอาจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการจัดการทรัพย์สิน อาจารย์ ดร.สมญา อินทรเกษตร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นโยบาย และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายมงคล แพทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และเจ้าหน้าที่งานออกแบบและภูมิสถาปัตย์ สำรวจพื้นที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเตรียมปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ พื้นที่จอดรถ พื้นที่ทำกิจกรรมของนักศึกษา รวมถึงปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เตรียมจัดสร้างหลังคาบังแดด บริเวณลานอเนกประสงค์และสนามเด็กเล่น ซึ่งจะเริ่มดำเนินการเร็ว ๆ นี้
2 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยอาจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการจัดการทรัพย์สิน อาจารย์ ดร.สมญา อินทรเกษตร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นโยบาย และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายมงคล แพทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และเจ้าหน้าที่งานออกแบบและภูมิสถาปัตย์ สำรวจพื้นที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเตรียมปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ พื้นที่จอดรถ พื้นที่ทำกิจกรรมของนักศึกษา รวมถึงปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เตรียมจัดสร้างหลังคาบังแดด บริเวณลานอเนกประสงค์และสนามเด็กเล่น ซึ่งจะเริ่มดำเนินการเร็ว ๆ นี้

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 19:27 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23